ניגוד הופכי, ניגוד בינארי

Binary Opposition

מונח מרכזי בלוגיקה הדיאלקטית. יחס הופכי ובלעדי בין שני קטבים כגון מינוס/פלוס במעגל חשמלי, 0/1 בשפה הדיגיטלית של המחשב, סינכרוני/דיאכרוני בבלשנות הסטרוקטורלית, מסמן/מסומן בתורת הסמיוטיקה, טבע/תרבות באנתרופולוגיה, סובייקט/אובייקט בפילוסופיה ועוד. שני הקטבים הדיאלקטיים מהווים שלמות אחת שנוצרת מתוך המתח המתמיד והבלעדי שבין הניגודים.

מונח "ניגוד בינארי" נתפס כמהותי לחשיבה תיאורטית, בסטרוקטורות כגון סיבה/תוצאה, ראשית/אחרית וכדומה. משום כך אפשר גם לומר כי החשיבה הבינארית היא בשר מבשרו של המודרניזם הרציונלי; היא מתגלמת בזירות חשיבה מרכזיות: בלשנות, סטרוקטורליזם, דקדוק גנרטיבי, תרבות דיגיטלית ועוד (דה סוסיר, [1916] 2005; Culler, 1975). אחד מביטוייה הבולטים של החשיבה הבינארית מצוי בפילוסופיה הסטרוקטורלית של קלוד לוי-שטראוס (Lévi-Strauss). המיתוס, על פי לוי-שטראוס, מציית לחוקי פעולה בינאריים. הוא יוצר לוגיקה של או/או ובאמצעותם מתאר את הדיכטומיה הדרמטית בין טבע לתרבות. דיכוטומיה זו נפרטת בספריו לסדרה של מערכות הופכיות כמו "הנא והמבושל", "הלח והיבש", "המיתי והמדעי", "הפראי והרציונלי", "הבריקולארי וההנדסי", "מבנה שטח ומבנה עומק" וכיוצא באלה (לוי-שטראוס [1962] 1973 ;   Lévi-Strauss, [1958] 1968)

יתרונה הגדול של השיטה הבינארית הוא גם חסרונה הגדול. מצד אחד היא מאפשרת מיון של כל דבר על בסיס פונקציונלי ולוגי, מצד אחר היא חוסמת את הדרך בפני דרכי התבוננות איכותניות שאינן פונקציונליות, אך בכל זאת משמעותיות. כפי שהראו דרידה ואחרים (ע"ע גרמטולוגיה), כל ניסיון שחורג מקוטביות מצוי "בתחום האפור" או "נופל בין הכיסאות" נתפס כבלתי קיים, אף כי אנו מסוגלים להעיד על קיומו ביחס אלינו; לשון אחרת: מה שמצוי מחוץ למסגרת האוטונומית של שיטת הניגודים נידון לכליה ומוכרז כנעדר, אף כי יש בידינו עדויות המצביעות על קיומו הממשי ועל השפעתו הקיומית על חיינו (Derrida , [1967] 1976; [1967] 1978).

ביקורת על החשיבה הבינארית מופיעה בתחומי דעת שונים: היחס הניגודי גבר/אישה בפמיניזם, הניגוד קִדמה/פרימטיביות באנתרופולוגיה ובפדגוגיה ביקורתית, התפיסה הבינארית של המעמד במחשבה המרקסיסטית, מושג המעמד כאפיון טוטלי (ממחלט) של הסטרוקטורה, בפוסט-סטרוקטורליזם ועוד.

 

מקורות

דה סוסיר, פ' [1916] 2005: קורס בבלשנות כללית, תרגום: א' להב, תל אביב: רסלינג.

לוי-שטראוס, ק' [1962] 1973: החשיבה הפראית, תל אביב: ספרית פועלים. 

 2006: גזע, היסטוריה, תרבות, תרגום: א' גלעדי, תל אביב: רסלינג.

Culler, J. 1975: Structural Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature, Ithaca: Cornell University Press.

Derrida, J. [1967] 1976: Of Grammatology, trans. C. C. Spivak, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

[1967] 1978: Writing and Difference, trans. A. Bass, London: Routledge and Kegan Paul.

Lévi-Strauss, C. [1958] 1963: Structural Anthropology, trans. C. Jacobson and B. G. Schoepf, New York: Basic Books.

 

 

 

תאור / מקור התמונה:

Claude Levi-Strauss
קלוד לוי-שטראוס
www.bbc.co.uk.

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×