קהילייה פרשנית

Interpretive Community

מונח שהציע מבקר הספרות סטנלי פיש (Fish). תפיסה ספרותית המתמקדת בטקסט כיצירתו הפרשנית של הקורא. הכרעותיו הפרשניות של הקורא מובנות על-ידי הקבוצה החברתית או האסתטית שאליה הוא משתייך. כל קבוצה מסגלת לעצמה אסטרטגיית קריאה התואמת את הקודים שלה; אלה באים לידי ביטוי בפרשנות המוצעת.

הקהילייה הפרשנית מורכבת מ"קוראים מיודעים" (Informed Readers), שהם בעלי ידע סמנטי ותחבירי ובעלי ידע משותף בתחום המוסכמות הספרותיות (ע"ע אוריינות). על-פי הנחתו של פיש, אבחנותיו והעדפותיו האסתטיות והפרשניות של הקורא המיודע נקבעות מראש על-ידי הקבוצה החברתית או הקהילייה הפרשנית שאליה הוא משתייך. משמעותו של הטקסט הספרותי נובעת מן ההקשר המעשי של אופני הייצור שלו. המשמעות נקבעת על-ידי הרקע התרבותי, מערכת האמונות והדיסציפלינות הביקורתיות המקובלות על חברי הקהילייה הפרשנית (Fish, 1980). מה שמצוי בטקסט הוא אפוא תוצאה של הכרעותיו הפרשניות הלא מודעות של הקורא.

לעמדתו של פיש שתי פנים. מצד אחד, הוא מבצע מהלך פוסט-סטרוקטורליסטי בהפקיעו את ייצור המשמעות מהכותב ומ"הטקסט האוטונומי" ובהעבירו אותו אל הקורא (Culler, 1981). בכך הוא מבליט את הפרשנות כתהליך דינמי של יצירת משמעויות (ע"ע הרמנויטיקה), וזאת בניגוד לרעיון הפורמליסטי הגורס שהטקסט מציג מבנה ארכיטקטוני אובייקטיבי המכתיב את אופן פרשנותו "מבפנים". גישה זו מבליטה את העובדה שהטקסט הספרותי אינו עוסק בייצוגי מציאות אלא בייצוגי קונבנציות. פענוחן של אלה בידי הקהילייה הפרשנית חושף את התכוונותו (הלא מודעת) של הטקסט.

מצד אחר, שיטתו של פיש מצטיינת בנוקשות דטרמיניסטית, המניחה שכל טקסט מקודד בצורה מסוימת וניתן לפענוח על-ידי "קבוצת קוד" תואמת, היא הקהילייה הפרשנית. תפיסה זו אינה מותירה די מקום לעקרון אי-הוודאות הטקסטואלית (ע"ע אי-היקבעות) או לתהליך ההיסוס בפענוח הקוד (גילוי ההבדלים) – הצעות שהעלתה למשל הדקונסטרוקציה. בתפיסותיו המאוחרות, למשל בקובץ Doing What Comes Naturally, פיש מרחיב את התיאוריה שלו וטוען שכל תהליך של המשגה או פעילות פרופסיונלית כבר מחזיקים בתוכם את מערכת האמונות המובְנות מלכתחילה בתוך התיאוריה או הפרופסיה. ובלשונו של האנס גיאורג גאדאמר (Gadamer): כל תיאוריה צריכה להשתחרר מהדעה הקדומה שלה נגד הדעה הקדומה. בבסיסה של כל תיאוריה ישנה דעה קדומה, מערכת אינטרסים המובלעת בתוך העמדה המוצגת, וזו תורמת תרומה מכרעת לעיצוב המשמעות של אותה עמדה (ע"ע קריאה).

התבוננות זו מבליטה את תרומתו של פיש לתיאור האופי הפרשני הפתוח של הפרקטיקה הספרותית והמשפטית. ריבוי של פרשנויות הופך אז לא רק למוצדק אלא אף להכרחי. תפיסה זו משתלבת בתיאוריה כללית של התרבות כמעצבת את הפרקטיקות של משתמשיה (ע"ע משפט (גישה ביקורתית)).

 

Culler, J. 1981: "Stanley Fish and the Righting of Reader", in: The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction, Ithaca: Cornell University Press.

Fish, S. 1980: Is there a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, MA: Harvard University Press.

— 1989: Doing what Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies, Durham: Duke University Press.

 

 

 

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×