אינטרפלציה, הסבה, מעינה

Interpellation

כינונו וייצורו של הסובייקט באמצעות ההבניה האידאולוגית שלו. מושג המזוהה עם הגותו של הפילוסוף המרקסיסטי הצרפתי לואי אלתוסר (Althusser), שביקש להצביע על התפקיד שממלאת האידאולוגיה בייצורו של הסובייקט ובהתאמתו לעולם החברתי שבו הוא פועל. הסובייקט מיוצר על-ידי השתלה של אידאולוגיה וערכים בתוך מרקם הפרקטיקות שלו. מעשה זה הופך אינדיווידואל נתון לסובייקט קונקרטי, המופעל הן על-ידי מנגנוני הדיכוי הגלויים של המדינה והן על-ידי מנגנונים אידאולוגיים סמויים הפועלים לשם הבנייתו.

דוגמה מובהקת להשתלה מעין זו של רכיבים אידאולוגיים היא המיתוס. לפי רולאן בארת (1998), המיתוס הוא דיבור היוצר חזות של מציאות "טבעית", נצחית, שאינה נשלטת על-ידי חוק השינויים ההיסטוריים. כל מיתוס משמר תבנית אידאולוגית שלטת המייצרת את הסובייקט המיתולוגי. תפקידה של האינטרפלציה הוא אפוא להכשיר ולהטמיע את הרקמה הזרה שהושתלה בתוך ההתנסות האנושית, ולהופכה ל"טבעית", למובנת מאליה.

אלתוסר קושר את התיאוריה שלו לפסיכואנליזה של ז'ק לאקאן (Lacan, [1964] 1977). לאקאן מסביר כיצד האני מכונן את עצמו באמצעות הזדהותו הילדית עם דמותו הדמיונית המשתקפת במראה (ע"ע שלב המראה). אלתוסר טוען כי תהליך דומה קורה גם בעולם החברתי שאותו קולט הסובייקט ברמה הדמיונית וברמה האידאולוגית, וכך הוא מכונן את זהותו שלו כתהליך רצוף של הכרה ושל אי-הכרה (recognition ו-misrecognition). באמצעות ההזדהות עם האידאולוגיה, הסובייקט רוכש את לכידותו, את אחדותו ואת האוטונומיה שלו. הסובייקט חש אוטונומי וריבוני בהחלטותיו, אך אין הוא אלא מוצר של החשיבה האידאולוגית שהִבנתה אותו (Althusser, 1977; Althusser and Balibar, [1965] 1979).

האם גם האמנות והספרות יוצרות אינטרפלציה אידאולוגית של הנמענים, הקוראים? אלתוסר נוטה לייחס לספרות כוח ביקורתי, החושף את קיומם של מנגנונים אידאולוגיים אלה. אולם פילוסופים צרפתים אחרים, כגון אטיין בליבר (Balibar and Macherey, 1981) וכן פייר מאשרה (Macherey, 1978), נוטים לראות גם בספרות מנגנון של הבניה המייצר סובייקטים אידאולוגיים. מסורת זו מוצאת את ביטויה המאוחר במחקריו של טרי איגלטון ([1991] 2005).

מקורות

איגלטון, ט' [1991] 2005: אידאולוגיה: מבוא, תרגום: א' מוקד, תל אביב: רסלינג.

אלתוסר, ל' 2003: על האידאולוגיה, תרגום: א' אזולאי, תל אביב: רסלינג.

בארת, ר' 1998: מיתולוגיות, תרגום: ע' בסוק, תל אביב: בבל.

דותן, א' 2003: "קול קורא במדבר: אינטרפלציה, אידאולוגיה ומקריות", תיאוריה וביקורת, 22, עמ' 34-9.

Althusser, L. 1971: "Ideology and Ideological State Apparatus", in: Lenin and Philosophy and other Essays, trans. B. Brewster, London: New Left Books.

— 1977: For Marx, trans. B. Brewster, London: New Left Books.

Althusser, L. and Balibar, E. [1965] 1979: Reading Capital, trans. B. Brewster, London and New York: Verso.

Balibar, E. and Macherey, P. 1981: "On Literature as an Ideological Form", in: Young, R. E. (ed.), Untying the Text: A Post-Structuralist Reader, London: Routledge.

Eagleton, T. 1976: Criticism and Ideology, London: Verso New Left Books.

Lacan, J. [1964] 1977: Seminar, Book XI, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, trans. A. Sheridan, London: Hogarth Press and Institute of Psyco-Analysis.

Macherey, P. 1978: A Theory of Literary Production, London: Routledge.

תאור / מקור התמונה:

https://www.pinterest.com/roymcqueen/blowin-out-the-candles/

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×