Hypodermic Needle Theory

תאוריית המזרק קשורה להתפשטות אמצעי תקשורת ההמונים, ובייחוד הטלוויזיה, החל משנות הארבעים של המאה ה-20. החשש מפני פלישת התקשורת אל החיים הפרטיים, וכן השימוש הגובר באמצעי התקשורת כמכשירי תעמולה בידיהם של משטרים שונים, תרמו לאמונה הרווחת בדבר עוצמתה של התקשורת והשפעתה הכול יכולה.

אף שהתפיסה הפופולרית עדיין מייחסת השפעה מאגית לאמצעי התקשורת, הרי שברבות השנים הועם כוחה של גישה זו. תאוריות נגדיות כגון תאוריית הזרימה הדו-שלבית ותאוריית השימושים והסיפוקים ביקרו את הממד הדטרמיניסטי של הגישה והציעו להעניק לנמען ולקודים התרבותיים שהוא מעוגן בהם תפקיד אקטיבי בפענוח המסר התקשורתי (ע"ע פוליסמיות).

 

תאוריית המזרק קשורה להתפשטות אמצעי תקשורת ההמונים, ובייחוד הטלוויזיה, החל משנות הארבעים של המאה ה-20. החשש מפני פלישת התקשורת אל החיים הפרטיים, וכן השימוש הגובר באמצעי התקשורת כמכשירי תעמולה בידיהם של משטרים שונים, תרמו לאמונה הרווחת בדבר עוצמתה של התקשורת והשפעתה הכול יכולה. אף שהתפיסה הפופולרית עדיין מייחסת השפעה מאגית לאמצעי התקשורת, הרי שברבות השנים […] … קיראו עוד

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×