Essentialism

בגישה המהותנית האדם נתפס כבעל תכונות בלתי משתנות ובלתי נפרדות, שהן כביכול הרכוש של "עצמיותו". שימוש רווח במונח נעשה בשיח הפמיניסטי בנוגע להגדרת הסובייקט הנשי (Gallop, 1974). אפשר להאיר באמצעותו את סוגיית המהותנות בכללותה. השיח המהותני הפמיניסטי מנסה לגלות את התכונות הביולוגיות, הפסיכולוגיות והחברתיות הייחודיות והמהותיות להגדרת ה"נשיות" (הגרעינית) כדי להגן עליה מפני האימפריאליזם הפוליטי והסימבולי של הפטריארכיה הגברית. הפמיניזם המהותני עומד בניגוד לפמיניזם הפוסטמודרני, שמנסה לגזור את הנשיות מתוך פירוק הסובייקטיביות והעמדתה על מערכת של הבדלים.

הפמיניזם המהותני מזוהה בעיקרו עם המחשבה הפמיניסטית הצרפתית (לוס איריגארי, [1977] 2003, ז'וליה קריסטבה, 1997 והלן סיקסו [Cixous, 1976]). ערכים כגון נוזליות ואמהות (קריסטבה, 1997), התענגות (Jouissance) (ע"ע עונג/הנאה), כתיבה גופנית, היפרטקסטואליות ועוד מזוהים באופן מהותי כ"נשיים". אפשר למתוח ביקורת על תפיסה זו מכיוונים שונים. ראשית, אפשר לפקפק במידת התועלת של דחיקת האישה לתוך הסדר הבינארי (גברים מול נשים), שבו יש לגבר עדיפות מסורתית. שנית, אפשר לתהות באשר למידת קיומה של "אישה מהותנית" בעידן שמפרק את הזהות הגברית והנשית ומצביע על ההבדלים התרבותיים בתוך רצף הטרוגני שאינו מזוהה עם קוטב זה או אחר. שלישית, אפשר לשאול אם יש בכלל מקום לדבר על עמדה של נשיות מהותנית, שתתעלם מהבדלים של גזע, מעמד ומגדר היוצרים דקונסטרוקציה מתמדת של האני ומעמידים אותו בזיקה למשחק תפקידים מורכב עם האחר.

נראה אפוא כי מנקודות ראות שונות, המהותנות עלולה לתרום למגמות שמרניות של הנצחת פערים שהיא עצמה אינה מעוניינת בהם. פולמוס זה בפמיניזם, המשמש נקודת מוצא להתבוננות חדשה במערכת הבינארית גבריות/נשיות, עולה, למשל, אצל אליס ז'ארדין (Jardine and Smith 1987), וכן בתאוריה הפמיניסטית והפוסט-פמיניסטית העכשווית.

 

בגישה המהותנית האדם נתפס כבעל תכונות בלתי משתנות ובלתי נפרדות, שהן כביכול הרכוש של "עצמיותו". שימוש רווח במונח נעשה בשיח הפמיניסטי בנוגע להגדרת הסובייקט הנשי (Gallop, 1974). אפשר להאיר באמצעותו את סוגיית המהותנות בכללותה. השיח המהותני הפמיניסטי מנסה לגלות את התכונות הביולוגיות, הפסיכולוגיות והחברתיות הייחודיות והמהותיות להגדרת ה"נשיות" (הגרעינית) כדי להגן עליה מפני האימפריאליזם הפוליטי […] … קיראו עוד

תרבות, מחשבה, תקשורת
דוד גורביץ' דן ערב

“אנציקלופדיה של הרעיונות” הינה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי על תרבות, מחשבה ותקשורת בנות זמננו; מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים של חיי הרוח והיומיום, הכולל יותר מ-600 ערכים על הרעיונות המעצבים את חיינו. עוד על התרבות

סמן דף זה

×